Generelle kontrakts/bestillings vilkår

Generelle vilkår sykkelturer.

 1. Bestilling og betaling
  Når kunde har bestilt/signert/bekreftet avtale om arrangement i henhold til et mottatt tilbud eller bestilt på web, foretar SuverenSport (SS) de nødvendige reservasjoner og bekrefter deretter turen til kunden.
  Fra dette tidspunkt er bestillingen forpliktet for begge parter. Etter dette tidspunkt kan SuverenSport bare heve/endre prisen som følge av forhold utenfor egen kontroll.

  Om ikke annet er spesifisert i tilbudet skjer betaling i 2 rater.
  - 50 % av avtalens beløp ved bestilling/kontrakts inngåelse
  - 50 % av avtalens beløp (resterende av bestilling) 4 uker før avreise
  - 100 % av avtalens beløp om bestilling er senere enn 4 uker før avreise.
  - Tillegg under reisen faktureres etter gjennomført tur eller betales under turen.
 2. Reisedokumenter
  Hver deltager er personlig ansvarlig for å ha med pass og reisedokumenter som er nødvendig for å gjennomføre reisen. Deltageren har plikt til å kontrollere alle reisedokumenter når de mottas og umiddelbart melde eventuelle uregelmessigheter i SS. Det er viktig at navn i pass og flybillett samsvarer. Det er kundens ansvar å oppgi riktig navn.
  Alle navneendringer påløper et administrasjonsgebyr på NOK 500,- + eventuelle ekstra kostnader som følge av endringen dersom ikke annet er avtalt.
  Det enkelte flyselskap egne transport regler gjelder, bl.a for eventuelle krav knyttet til flyreise og –billetter. Dette er et forhold mellom kunde (den reisende) og flyselskap.
 3. Avbestilling
  Dersom avbestilling av bestilt reise inntil 8 uker før avreisedato må kunden dekke påløpte kostnader og gebyrer SuverenSport har hatt fram til avbestilling tidspunkt. Ved avbestilling av hel gruppe eller enkeltvis avbestilling vil kunden bli belastet med administrasjonsgebyr på kr. 300,- pr. bestilt deltaker som oppgitt i bekreftelsen.
  Ved avbestilling av reiser som inkluderer flybilletter gjelder transportørens egne regler.
  Generelt gjenspeiles avbestillingsgebyrer og vilkår fra våre underleverandører, herunder reisebyrå/flyselskap, hoteller, utleie selskap etc.

  Ved avbestilling eller reduksjon av gruppens antall, gjelder følgende bestemmelser dersom ikke annet er avtalt / opplyst i bekreftelsen:
  Ved avbestilling fom 8 tom 4 uker før avreise belastes 25 % av turens totalpris.
  Ved avbestilling fom 4 tom 2 uker før avreise belastes 50 % av turens totalpris.
  Ved avbestilling mindre enn 2 uker før avreise eller uteblivelse fra reisen (enkelt reisende), belastes 100 % av turens totalpris\enkelt deltager.
 4. Enkeltvis avbestillinger
  Enkeltvis avbestilling foretatt etter at forpliktende bestilling er innkommet, medfører gebyr. Når ikke annet er særskilt avtalt, anses en forpligtet bestilling som endelig, og avbestilling etter dette tidspunkt gir ikke rett til refusjon. Påmeldte deltakere som ser en mulighet for at avbestilling kan bli aktuelt, kan ta kontakt med SuverenSport for å forhøre seg om mulighetene for spesiell avtale. Vi som arrangør inngår forpliktende avtaler med våre underleverandører på et tidlig stadium i turplanleggingen og har også avtalt pris basert på et bestemt antall deltakere. Når enkeltpersoner avbestiller, kan det medføre økt andel felleskostnader på de som reiser.
  Avbestillinger som følge av sykdom, og de som i en slik situasjon har avbestillingsforsikring, er dekket gjennom denne etter de regler som det enkelte forsikringsselskap har fastsatt.
 5. Reise- og avbestillingsforsikring
  Den reisende og/eller firma er ansvarlig for at reiseforsikring eller tilsvarende dekker de aktiviteter SS arrangerer. Ofte er avbestillingsforsikring ved sykdom el.l. inkludert i denne reiseforsikring. De som har tegnet avbestillingsbeskyttelse, vil etter det involverte forsikringsselskaps regler få dekket sine kostnader. Dette vil da være et oppgjør mellom den reisende og dennes forsikringsselskap og er SuverenSport uvedkommende.
 6. Mangler – retting av mangler
  SuverenSport sin målsetting er å gjennomføre arrangementet slik at kunden ikke har grunnlag for å klage. Dersom det oppstår noe på turen som ikke er tilfredsstillende, skal, hvis mulig, problemet forsøkes løst på stedet. Gruppeleder skal kontakte SuverenSports representant omgående i en slik situasjon.
  Hvis problemet ikke kan løses på en hensiktsmessig måte underveis, kan den reisende eller dennes gruppeleder ta saken skriftlig opp med SuverenSport senest 15 virkedager etter hjemkomst.
  SuverenSport vil medvirke til å finne en løsning som er tilfredsstillende for involverte parter.
 7. Kompensasjon
  Kunden har rett til kompensasjon for det eventuelle tap denne blir påført som følge av at SuverenSport ikke har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen. Eventuelle krav om kompensasjon skal rettes til SuverenSport fra gruppens kontaktperson/den som er ansvarlig for bestillingen, også når det er på vegne av enkeltpersoner i gruppen. Man har ikke rett til kompensasjon dersom SuverenSport kan godtgjøre at skaden/ulempen ikke kan bebreides selskapet. Begrenset ansvar oppstår i de tilfeller der SuverenSport benytter transportmidler som etter gjeldende lovverk har begrenset ansvar for skade/tap.
 8. Egen risiko.
  Deltakerne gjøres kjent med at arrangementet forutsetter at kunden selv må ta ansvar for sine egne fysiske begrensninger og at deltakelsen kan medføre en viss risiko dersom man ikke følger instrukser gitt av SuverenSport, ikke følger trafikkregler, at en tar for stor risiko samt at en påser at benyttet utstyr (sykkel) påses er til enhver tid i forsvarlig stand. Ulykker og skader som deltakerne selv forårsaker er på eget ansvar og forsikring.
 9. Ansvar:
  SuverenSport reservere seg for:
 • uforutsette endringer av reisetider og forsinkelser som skyldes forhold SuverenSport ikke er herre over,
 • avvik av mindre betydning eller som kunden må regne med kan inntreffe.
 • price stigninger og/eller valutaforhøyelser.
 • retten til å annullere arrangementet ved for liten deltagelse, evt. foreta en nødvendig prisforhøyelse for å få gjennomført arrangementet.
 • Vær – og naturgitte forhold ut over det normale for årstiden for arrangementet som medfører endringer i avtalt opplegg
 • Hendelser som oppstår pga de(n) reisendes egne forsømmelser
 • Force Majeure

Generelle vilkår designet sykkeltøy

 1. Bestilling og betaling av designet sykkeltøy
  Når kunde har bestilt/signert/bekreftet avtale om design av eget tøy i henhold til et mottatt og godkjent design, foretar SuverenSport (SS) bestilling av antall og størrelser etter bestemt av kunden.
  Fra dette tidspunkt er bestilling binende.

  Ved fakturering direkte til sluttkunde faktureres 100% når SuverenSport legger ordre til leverandør. Om ikke annet er spesifisert i tilbudet skjer betaling til bedrifter og klubber med samlet levering og fakturering i 2 rater.
  - 50 % av ordrens størrelse ved bestilling
  - 50 % faktureres ved levering.
 1. Retningslinjer for bestilling av egen designet sykkeltøy.
  1. I dialog vil kunde og Suverensport komme frem til et design for kunden.
  2. Alle logoer må sendes samlet i vektorisert format på e-post til SuverenSport.
  3. Før produksjon blir iverksatt, skal design være skriftlig godkjent per e-post til SuverenSport
  4. Leveringstid er beregnet til ca. 3-5 uker fra godkjent design.
  5. Start Kostnad / klisjékostnad/design forslag (primært 2 forslag) kr. 990,- inkl mva